Den gröna och digitala omställningen går hand i hand

Jessica Bruch

I mars presenterades den tyngsta rapporten från FN:s klimatpanel IPCC som framhöll det brådskande behovet av att halvera utsläppen inom de kommande 7 åren. Vi har allt mindre tid att skapa den värld vi önskar leva i! Det krävs kraftfulla, snabba och bestående minskningar av utsläppen för att uppnå det klimatmål på 1,5 grader som är avgörande för oss och vår planet.

Majoriteten av stora tillverkningsföretag har förbundit sig att uppnå ambitiösa klimatmål genom att underteckna Parisavtalet. Det finns ett starkt intresse för att genomföra verkliga omställningar och undvika enbart ”greenwashing”. Trots detta står både industrin och samhället inför betydande utmaningar. Hela leverantörskedjan behöver ställa om samtidigt som stora investeringar krävs och nya kompetenser och arbetssätt måste integreras.

En stor utmaning är att många företag fortsätter att fungera enligt en linjär ekonomisk modell och tillämpar affärsmodeller som främjar snabb konsumtion, produkter med kort livslängd och begränsat ansvar för återanvändning och återvinning. De åtgärder som vidtas under de kommande åren kommer dock att vara avgörande både på kort och lång sikt.

Även om hållbarhet står på dagordningen för de flesta organisationer är det få som funderar på hur digital teknik kan påskynda hållbarhetsomställningen. Det finns en enorm och till stor del outnyttjad möjlighet för industriell digitalisering att påskynda övergången till hållbar produktion. Genom att omfamna digitaliseringen kan vi till exempel främja cirkulär ekonomi, optimera energianvändning och minska avfall och utsläpp. Digitala och hållbara strategier kan och bör utvecklas parallellt. Genom att integrera dessa två områden kan man uppnå både konkurrenskraft och hållbarhet i produktionen.

Vi ser fram emot en framtid där hållbar produktion, driven av industriell digitalisering, positionerar Sverige som en ledare på den globala marknaden. För att uppnå detta måste industrin kunna hantera både den gröna omställningen och den digitala transformationen samtidigt och med hög hastighet, men många förtag kämpar med att omsätta den i praktiken. Bland de faktorer som bidrar till detta finns bristen på ett konsekvent tillvägagångssätt, tröghet på grund av upplevd och verklig komplexitet, motstridiga strategiska prioriteringar. En annan faktor är ansvaret inom organisationen. Trots möjligheten till samarbete är digitala team och hållbarhetsteam oftast del av olika enheter med olika mål. 

Kompetensutveckling spelar en avgörande roll under omställningen, både för att behärska nya arbetsmetoder och teknik samt för att engagera och involvera alla anställda. Det är dock en utmaning att identifiera varifrån kompetensen ska komma. Enligt teknikföretagen har fyra av fem industriföretag svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens, och nästan hälften av företagen söker personer med akademisk utbildning.

Med dessa överväganden i åtanke, hur kan organisationer övervinna dessa hinder och påbörja resan till en mer hållbar och digitaliserad framtid?

Ändra tankesätt och ta till dig nya metoder:

 • Inse behovet av en attitydförändring mot ett digitalt, cirkulärt och hållbart tänkande för framtiden.
 • Var öppen för att utforska nya verktyg och tillvägagångssätt, eftersom det kan leda till missade möjligheter att hålla fast vid gamla metoder.
 • Förstå att det kan ge både miljömässiga och ekonomiska fördelar att anta digitala, cirkulära och resurseffektiva metoder.

Tänk på helheten:

 • Undvik att enbart fokusera på specifika områden eller lösningar, utan sträva efter att se till helheten.
 • Säkerställ att alla investeringar och digitaliseringsprojekt genomgår en noggrann hållbarhetsanalys.
 • Att införa nya digitala lösningar eller arbetsmetoder kan kräva att man skaffar sig nya färdigheter och kompetenser.
 • Förstå att även en liten förändring kan öppna upp nya möjligheter inom andra områden av organisationen och hela värdekedjan.
 • Utarbeta en hållbar och skalbar lösning som fungerar både på kort och långsikt.

Prioritera kompetensutveckling:

 • Erkänn vikten av kontinuerligt lärande och kompetensutveckling under övergången.
 • Investera i utbildning och fortbildning av anställda för att hålla jämna steg med förändringarna. För närvarande är det svårt för anställda att få tillräckligt med tid för att lära sig och ta till sig avancerad kunskap.
 • Ge specifik utbildning om nya arbetsmetoder, digitalisering och tekniker och se till att de anställda förstår kraven i samband med övergången.

Anta en strategi som bygger på tre olika typer av resultat:

 • Gå bortom ett fokus på en enda prioritering genom att ta hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner av hållbarhet.
 • Inkludera alla tre aspekterna i planeringen och genomförandet av övergången.
 • Sätt företagsöverskridande mål på resultat som olika delar av organisationen tydligt hålls ansvariga att bidra till.

Sök stöd genom nätverk och partnerskap:

 • Inse att det finns hjälp att få och att det kan vara lättare att genomgå betydande förändringar om man ingår i ett nätverk eller partnerskap.
 • Utforska möjligheter att samarbeta och lära av andra företag som står inför liknande utmaningar.
 • Utnyttja kunskapen och stödet från andra för att få övergången att kännas mer hanterbar och mindre skrämmande för ditt enskilda företag.

Krönikan publicerad: 22 maj 2023. Skriven av Jessica Bruch till smartunderhåll.se.

Share this post